Kobieta pracuje w ZFSŚ
Kategorie:

Czym zajmuje się Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych (ZFŚS)?

Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dotyczy większych i mniejszych firm. Obowiązek stworzenia ZFŚS mają Ci pracodawcy, którzy zatrudniają minimum 50 pracowników w przeliczeniu na pełne etaty. W innym przypadku stworzenie ZFŚS jest dobrowolne. Kto jeszcze musi stworzyć ZFŚS? Kto może skorzystać ze wsparcia na jakich zasadach? Skąd pochodzą środki na świadczenia finansowe? Jaka relacja łączy fundusz i obowiązek naliczania i odprowadzania odpisu? Co można sfinansować ze środków pochodzących z funduszu?

Dowiedz się tego, co ważne!

Świadczenia finansowane z ZFŚS nie przysługują osobom zatrudnionym o umowę zlecenie oraz umowę o dzieło.  To ważna informacja dla wszystkich, którzy negocjują warunki zatrudnienia. Osoby, które mają trudną sytuację materialną, nie uzyskają pomocy z funduszu. Dotyczy to osób niezatrudnionych na podstawie umowy o pracę. Takie osoby nie skorzystają też ze świadczenia urlopowego z funduszu ZFŚS.

Kto jeszcze uzyska wsparcie? Na co nie można przeznaczyć świadczeń z funduszu? Kto powinien wyjść z inicjatywą: pracodawca, czy pracownik? Czy Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych opłaca się pracodawcy? Na te wszystkie pytania można znaleźć odpowiedź w poniższym tekście. Brak wiedzy dotyczącej świadczeń socjalnych może przyczynić się do pogłębienia złej sytuacji materialnej. Warto wiedzieć, z jakiej pomocy można skorzystać i jak to zrobić. Tym bardziej, jeśli ta pomoc przysługuje nam prawnie.

Czym jest ZFŚS?

Nie wszyscy pracodawcy mają obowiązek stworzenia funduszu. W firmach, które zatrudniają powyżej 20 osób, związki zawodowe mogą wystąpić z prośbą o utworzenie funduszu. Fundusz jest tworzony obowiązkowo przez pracodawców, którzy mają działalność w formie jednostek budżetowych. A także tych pracodawców, którzy prowadzą działalność w formie samorządów budżetowych. Jest to związane ze sposobem gospodarowania środkami, a także obowiązkiem naliczania oraz odprowadzania odpisu.

Mała firma
https://www.pexels.com/

Zatem ZFŚS musi być utworzony np. w szkołach albo samorządach. W tym wypadku nie ma znaczenia, ile osób jest zatrudnionych. Pracowniki mogą skorzystać z funduszu z powodu swojej sytuacji materialnej. Pracownikom przysługuje prawo do skorzystania z ZFŚS.

Regulamin ZFSŚ zawarty został w ustawie o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych. Fundusz stanowi rezerwuar pieniędzy, które mogą zostać wykorzystane jako forma pomocy dla osób w trudnej sytuacji. To rodzaj zabezpieczenia i wsparcia dla pracowników. To prawnie przysługujące każdemu pracownikowi zatrudnionemu na podstawie umowy o pracę wsparcia. Warto o nim wiedzieć, aby móc z niego skorzystać w niedogodnej sytuacji życiowej. Każdy pracownik powinien zostać o tym poinformowany.

Niedopuszczalne jest nieudzielenie pomocy ze względu na osobiste przekonania pracodawcy. Jeśli pracodawca nie chce udzielić wsparcia, to można sprawę rozpatrzyć w sądzie. Zajmuje się tym zazwyczaj Sąd Okręgowy. Ważne jest też to, że pracodawca nie może zmusić swoich pracowników do składania wniosków. Problemy związane ze wsparciem socjalnym mogą zostać rozpatrzone przez Sąd Okręgowy. Zdarza się, że sprawy dotyczące ZFŚS są rozpatrywane przez Sąd Najwyższy. Każdy sąd, w tym Sąd Okręgowy ma też swój własny fundusz. W celu sprawdzenia jak wygląda przykładowy regulamin, można przeczytać regulamin funduszu wybranego sądu. Regulaminy te są dostępne w internecie. Sądy Rejonowe również mają swoje fundusze.

Jakie jest źródło środków ZFŚS? Odpisy

Zgodnie z tekstem ustawy ZFŚS tworzony jest z corocznego odpisu. Nalicza się go w stosunku do przeciętnej liczby zatrudnionych osób. Wysokość odpisu w wersji podstawowej wynosi 37,5% przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego. Przeliczane jest to na jednego pracownika, który jest zatrudniony w normalnych warunkach. Procentowa kwota odnosi się do wynagrodzenia w gospodarce narodowej z poprzedniego roku. Może się również odnosić do drugiego półrocza poprzedniego roku. Tylko wtedy, jeśli przeciętne wynagrodzenie z tego okresu było wyższe. Jeśli pracownik pracuje w warunkach szczególnych, to odpis wynosi 50%.

W przypadku osób młodocianych kwota zależna jest od stopnia edukacji. Ze względu na rok nauki odpis się zmienia. Pierwszy rok nauki odpis: 5%. Drugi rok nauki odpis: 6%. Trzeci rok nauki odpis: 7%. Możliwe jest zwiększenie wielkości odpisu (6,25% lub 7,5%).

Dzieje się tak w przypadku osób z orzeczeniem o niepełnosprawności oraz rencistów i emerytów. Istnieje możliwość zwiększenia odpisu o 7,5% w przypadku prowadzenia przez pracodawcę żłóbka zakładowego.  O ile całość zwiększenia zostanie przeznaczona na żłóbek albo klub dziecięcy. Jeśli w danym zakładzie pracy pracodawca błędnie gospodaruje funduszem, to sprawę może rozpatrzyć Sąd Okręgowy. Warto pamiętać o tym, że zwiększenie wysokości odpisu jest dobrowolne. Pracodawca nie jest do tego zobowiązany prawnie.

Podstawy odpisu na ZFŚS

Całą kwotę pracodawca jest zobowiązany przekazać w terminie do 30 września. Pracodawca przekazuje ją na rachunek bankowy ZFŚS. Kwota musi stanowić równowartość dokonanych odpisów i zwiększeń naliczonych na dany rok. Chodzi o rok kalendarzowy. Do 31 maja pracodawca musi przekazać 75% równowartości odpisów. Jeśli powyższe terminy zostaną zachowane, to pracodawca może ustalić własne zasady przekazywania odpisów. Może to zrobić jednorazowo albo każdego miesiąca wpłacać ratę. Kwoty oblicza się na podstawie planowanego stanu zatrudnienia. Pod koniec roku może okazać się, że rzeczywisty stan zatrudnienia jest inny. Wtedy pracodawca powinien dokonać korekty. Wpłacona kwota musi być spójna z faktycznym stanem zatrudnienia. Jeśli wypłacona kwota była za mała, to należy dopłacić brakującą sumę.

Naliczanie odpisów

Naliczanie odpisów wykonuje się w stosunku do przeciętnej liczby osób zatrudnionych. Należy uwzględnić przeciętną liczbą planowanych osób, które będą zatrudnione w danym roku kalendarzowym. Trzeba wziąć pod uwagę osoby zatrudnione w pełnym wymiarze czasu. A także osoby zatrudnione w  niepełnym wymiarze czasu pracy po przeliczeniu na pełny etat. P

ełny wymiar czasu pracy to 140 godzin w miesiącu kalendarzowym. Liczby zatrudnionych w kolejnych miesiącach są sumowane. Całość należy podzielić przez 12. Chodzi o planowane zatrudnienia. Na końcu roku wszystko należy porównać ze stanem rzeczywistym. Dopiero wtedy naliczanie odpisów zostanie wykonane poprawnie. Odpisy są zatem tworzone dwuetapowo.

Pierwszy etap obejmuje prognozowanie, a drugi korektę. Nie ma przepisów, które nakazywałyby dokonania korekty przed zakończeniem roku kalendarzowego. Pracodawca może to zrobić w następnym roku kalendarzowym. Odpis ustalany jest jako wynik mnożenia liczby osób zatrudnionych z kwotą. Ta kwota to kwota odpisu podstawowego przypadająca na jednego zatrudnionego.  Ta zmienność sprawia, że wysokość funduszu jest zależna od sytuacji na rynku pracy. Jest ona zależna od przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia.

Dzięki temu fundusz jest niezmiennie adekwatny do ogólnej sytuacji. To bardzo ważne, ze względu na przydatność wypłacanych świadczeń. Muszą one odpowiadać realnej sytuacji w danym kraju. Wczasy kilka lat temu i dziś wiążą się z zupełnie innym wydatkiem. Celem jest takie gospodarowanie funduszem, aby był on pomocy i przede wszystkim adekwatny do współczesnych realiów.

Kto może skorzystać z ZFŚS?

Co może być finansowane z ZFŚS? Przeznaczenie środków z funduszu reguluje ustawa, a także wewnętrzny regulamin ZFSŚ. Nie zawsze jednak sposób dzielenia środków jest łatwy. Regulamin ZFSŚ ustalany jest w porozumieniu ze związkami zawodowymi. Regulamin ZFŚS jest po to, aby podkreślić, jak powinny być przyznawane środki.  Powinny być one przyznawane ze względu na sytuację życiową. Największe znaczenie ma sytuacja materialna. Nie powinno się brać pod uwagę zaangażowania w pracę albo osobistych sympatii. Regulamin ZFŚS powinien być przestrzegany. Świadczenia finansowe powinny być przyznawane ze względu na sytuację życiową, rodzinną, materialną.

Świadczenia powinny być przyznawane osobie uprawnionej do korzystania z usług.  Świadczenia finansowane z ZFŚS przysługują każdej osobie, która jest zatrudniona na umowie o pracę. Świadczenia finansowane z ZFŚS mogą być przyznawane również emerytom i rencistom, którzy byli zatrudnieni w zakładzie. Świadczenia obejmują też rodziny wymienionych. Pomoc mogą otrzymać też osoby wymienione w regulaminie.

Najważniejszym kryterium jest sytuacja materialna. Jakość wykonywanej pracy oraz inne aspekty nie mają żadnego znaczenia. Istotną informacją jest to, że świadczenia finansowane z ZFŚS są przyznawane na wniosek pracownika. Pracodawca nie może dobrowolnie i z własnej inicjatywy przyznać świadczeń. Pozyskane świadczenia mogą być bezzwrotne. W niektórych przypadkach świadczenia są zwrotne. Bardzo często pracownik starający się o świadczenie musi poprzeć swoją sytuację odpowiednimi dokumentami.

Najczęściej chodzi o udowodnienie konkretnej sytuacji finansowej albo życiowej. Środki są przeznaczane adekwatnie do tejże sytuacji konkretnego pracownika. Nie ma żadnej reguły, która uniwersalnie ustalałby wysokość wypłacanych świadczeń. Konkretna sytuacja materialna i życiowa ma znaczenie zarówno podczas ustalania wysokości świadczeń. Ma ona również znaczenie w ustalaniu  celu, na który środki mogą zostać przeznaczone.

Na co można przeznaczyć świadczenia finansowane z ZFŚS?

Finansowania można udzielić na zakup mieszkania, remont, budowę. Istnieje też możliwość pozyskania świadczenia urlopowego. Dofinansowanie można uzyskać na tak zwane wczasy pod gruszą. Warunkiem koniecznym jest wykorzystanie urlopu w ciągu czternastu dni kalendarzowych, które następują po sobie. Świadczenia finansowe z ZFSŚ mogą zostać przeznaczone na kolonie dla dzieci pracowników. To mogą być też obozy dla dzieci. Pieniądze można też przeznaczyć na wydarzenia kulturalne. Można rozliczyć bilety do kina, teatru, opery imprezy kulturalne w pracy. Również karnety na basen i siłownię mogą podlegać rozliczeniu. Należy to zrobić na podstawie faktur.

Na co jeszcze można przeznaczyć świadczenie?

Pieniądze z funduszu
https://www.pexels.com/

Świadczenia finansowane z ZFSŚ można przeznaczyć na pokrycie kosztów żłobków, przedszkoli, opieki dla dzieci. Także bony na żywność i paczki dla dzieci mogą zostać pokryte z funduszu. Dzięki tym środkom można również wyposażyć salę gimnastyczną albo siłownię przeznaczoną dla pracowników. Można zakupić potrzebny sprzęt, który będzie wspierał rozwój sportowy pracowników na terenie firmy.

Rencista i emeryt, który pracował w danym zakładzie, również może ubiegać się o pomoc. Może dostać świadczenie na wycieczkę, wypoczynek. To może być też dofinansowanie karnetów na zajęcia sportowo-edukacyjne. Można uzyskać dofinansowanie na bilety na wydarzenia kulturalne i artystyczne. Można ubiegać się też o jednorazowe dofinansowanie w okresie przedświątecznym. Związane jest to ze wzmożonymi wydatkami. Istnieje możliwość uzyskania pomocy finansowej i rzeczowej ze względu na szczególnie trudną sytuację życiową. Pomocy podlegają też sytuacje, w których ktoś został narażony na wypadki losowe. Takimi wypadkami mogą być klęski żywiołowe. Wiele zależy od wewnętrznego regulaminu. Zarządcą Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych jest pracodawca. To on ma obowiązek gospodarowania funduszem. Musi to robić zgodnie z przepisami.

Wszystkie zasady, w tym warunki korzystania określone są w regulaminie Zakładowego Funduszu Socjalnego. Musi on być zgodny z ustawami Ministerstwa Sprawiedliwości. W przypadku, gdy w zakładzie nie istnieją związki zawodowe ich funkcję pełni przedstawiciel. Jest on wybierany przez wszystkich pracowników. Niektórych rzeczy nie można finansować z funduszu.

Świadczenia finansowe z ZFŚS nie mogą zostać przyznane na dojazdy do pracy. Również posiłki w stołówce nie mogą być objęte finansowaniem. Nie można przyznać świadczenia na premie dla pracowników. Wyjazdy integracyjne również nie mogą zostać objęte pomocą. Szkolenia kwalifikacyjne też nie podlegają finansowaniu. Niestety nie podlega mu prywatna opieka medyczna. Niektóre przypadki finansowania mogą być sporne i kontrowersyjne. Może zaistnieć sytuacja, w której wyjazd integracyjny będzie imprezą kulturalną. Zawsze warto rozważyć słuszność finansowania na podstawie tekstu ustawy oraz regulaminu.

Ochrona danych osobowych

Pracodawca decyduje o przyznaniu świadczeń. W tym celu musi poznać sytuację finansową pracownika i jego rodziny. W celu realizacji tego zadania pracodawca musi przetworzyć konkretne dane osobowe. Może je przetworzyć tylko do realizacji celu, w którym dane zostały pozyskane. Nie może również pozyskać danych, które są zbędne do przyznania świadczenia. Pracodawca ma też obowiązek przeglądu danych w każdym roku, przynajmniej raz.

Pracodawca może przetwarzać dane członków rodziny pracownika, którzy współtworzą z nim gospodarstwo domowe. Wynika to z faktu, że bez tych danych ocena sytuacji życiowej i materialnej nie byłaby możliwa. Właśnie ta ocena jest podstawą decyzji o przyznaniu świadczenia. Jeśli w zakładzie pracy istnieje fundusz, to pracodawca musi dokonać przeglądu całej dokumentacji raz w roku.

Chodzi o zweryfikowanie, czy przetwarzane dane są niezbędne. Jeśli określone dane zostały przetworzone w innym celu, to działanie to jest nadużyciem. Jest to związane z wprowadzonym Ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych. Rozporządzenie zostało wprowadzone od 2016 roku. Od wtedy też zostały zmienione sposoby i warunki przetwarzania danych w związku z przyznaniem świadczeń socjalnych.

Jakie są korzyści dla firmy z ZFŚS?

Pracodawca również czerpie korzyści z funduszu. Jego firma jest lepiej postrzegana na rynku przez potencjalnych pracowników. Fundusz socjalny daje pracownikom poczucie bezpieczeństwa w trudnych sytuacjach. To może się przyczynić do zwiększenia popularności firmy na rynku pracy. To szczególnie ważne dziś, gdy dobrych pracowników nie jest wystarczająco dużo. Współcześnie pracownicy chętnie zmieniają miejsca pracy.

Fundusz może sprawić, że zostaną na dłużej. Wszystko, co zwiększa komfort psychiczny pracownika, może przyczynić się do wzrostu zaangażowania. Komfort psychiczny pracowników może przyczynić się do zwiększenia efektywności pracy. Inną zaletą jest przeciwdziałanie wypaleniu zawodowemu pracowników. Tworzenie miejsc pracy przyjaznych pracownikom i ich rodzinom jest nieocenione na rynku pracy.

Jakie jeszcze zalety ma fundusz?

Inną korzyścią dla pracodawcy jest możliwość odliczenia odpisów przeznaczonych na fundusz od podatków. To sprawi, że pracodawca zapłaci mniejszy podatek. Można jednocześnie zmniejszyć swój podatek i odpowiednio zadbać o swoich pracowników. Środki z funduszu to dobry pomysł na wzbogacenie pensji pracownika. Mogą one przyczynić się do zwiększenia jego aktywności kulturalno-sportowej. To zwiększy jego satysfakcję z życia, a zatem jakość wykonywanej pracy.

Stworzenie zakładowego żłóbka umożliwi pracę rodzicom, którzy mają małe dzieci. Dzięki temu nie tylko ojcowie, ale też matki będą mogły kontynuować swoją karierę. Nawet przy dzieciach wymagających opieki. Rezygnowanie z pracowników, którzy spodziewają się dziecka albo mają małe dzieci, jest  niezgodne z prawem, nieetyczne. To też nieefektywne. Rodzicielstwo nie powinno dyskwalifikować osób do budowania swojej ścieżki zawodowej. Niezależnie od tego, jakiej płci są rodzice. Stworzenie żłobka pomoże zapewnić opiekę nad dzieckiem. Dodatkowo umożliwi kontakt rodziców z dziećmi. Bardzo efektywne są te żłóbki, które znajdują się blisko zakładu. Również obozy dla dzieci finansowane z funduszu zapewniają lepszą efektywność pracy pracowników. Rodzice, których dzieci mają okazję wyjechać na wakacje, są mniej przemęczeni.

Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych jest korzystny z wielu, różnych względów. Jego korzyści przekładają się na lepsze działanie każdego zakładu pracy oraz jego wyższą pozycję na rynku. Również emeryci i renciści uzyskają wsparcie. To szczególnie ważne w sytuacji tych osób, które są najbardziej potrzebujące. Udzielenie wsparcia byłemu pracownikowi jest etyczne i dobrze świadczy o firmie. W przypadku dużych firm jest też regulowane prawnie. Każdy zakład zatrudniający ponad 50 pracowników musi posiadać fundusz. Były pracownik, będący emerytem lub rencistą, ma prawo do skorzystania z tego funduszu.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.