Kobieta na imprezie masowej
Kategorie:

Czym jest impreza masowa i od ilu osób się zaczyna?

Miejmy nadzieję, że pandemia koronawirusa powoli się kończy, a my w pełni wrócimy do znanej nam wcześniej rzeczywistości. Wraz z powrotem do normalności nieśmiało rozkręcają się imprezy masowe. To wydarzenia, które przyciągają ogromną liczbę osób. Ile osób musiałoby przyjść na naszą imprezę, żeby była ona uznana za masową? Czym w ogóle jest impreza masowa? Jak powinniśmy ją zorganizować i co na ten temat mówią przepisy? O tym opowiadamy w dzisiejszym wpisie. Zaczynajmy!

Impreza masowa – definicja

Aby dowiedzieć się, co mówi polskie prawo na temat imprez masowych, powinniśmy sprawdzić to w specjalnych, odpowiednich dokumentach. Obecnie reguluje to ustawa z dnia 20 marca 2009 roku, która mówi o bezpieczeństwie imprez masowych.

impreza masowa od ilu osób?

W myśl obecnie obowiązujących przepisów, musi być to wydarzenie w którym bierze udział przynajmniej:

 • 1000 osób, jeżeli impreza odbywa się na otwartej przestrzeni.
 • 500 osób w budynkach i obiektach sportowych – w przypadku imprez artystyczno-rozrywkowych).
 • 300 osób w budynkach oraz innych obiektach sportowych – w przypadku imprez sportowych.
 • 200 osób w budynkach i obiektach sportowych – w przypadku imprez sportowych podwyższonego ryzyka.

Ustawa również jasno definiuje rodzaje wydarzeń, które mogą zostać uznane za imprezy masowe. Są to:

 • sportowe imprezy masowe (w tym mecze piłki nożnej),
 • imprezy masowe artystyczno – rozrywkowa.

Imprezy masowe – wyjątki

Co bardzo istotne, z pojęcia imprez masowych wyłączone są niektóre typy wydarzeń. Jeżeli więc planujemy zorganizować coś w teatrze, operze, operetce, filharmonii, domu kultury, bibliotece, kinie czy galerii handlowej, powinniśmy wiedzieć, że nawet jeśli na nasze wydarzenie przyjdzie ponad 300 osób, nie będzie to impreza masowa. Znaczenie ma tutaj rodzaj budynku, w którym zdecydowaliśmy się zorganizować event.

W definicję nie wliczają się również szkoły i innego rodzaju placówki oświatowe. Jednak tylko w momencie, gdy impreza organizowana będzie przez zarządzających tymi obiektami, czyli na przykład dyrektorów.

Imprezami masowymi nie będą również wydarzenia sportowe dla osób niepełnosprawnych. W imprezy masowe nie wliczają się też wydarzenia, które są ogólnodostępne, nieodpłatne i organizowane na świeżym powietrzu (na przykład zajęcia jogi w parku).

O imprezie masowej również nie możemy powiedzieć w sytuacji, gdy pracodawca organizuje swoim pracownikom pewne wydarzenie zamknięte. Nie ma tu znaczenia liczba osób, która się na nim pojawi oraz wielkość samej firmy. Policja jasno jednak zaznacza, że ważne jest, by obiekt lub teren na którym impreza ma się odbyć, spełniał swoje przeznaczenie i był dostosowany do jej rodzaju.

Masowa impreza rozrywkowo – artystyczna

Za chwilę krok po kroku wyjaśnimy, jak powinno się organizować imprezy masowe. Dowiecie się, jak dopełnić niezbędnych formalności, by było to w pełni legalne. Opiszemy również konsekwencje, które grożą nam w przypadku niedopełnienia wcześniej ustalonych zasad. Zanim o tym, powinniśmy dowiedzieć się, które imprezy wliczane są w definicję masowych wydarzeń.

Imprezy artystyczno – rozrywkowe – jak sama nazwa wskazuje, to wydarzenia, których charakter jest artystyczny oraz rozrywkowy. Ustawa mówi również o możliwości zorganizowania publicznego oglądania przekazu telewizyjnego na ekranach lub urządzeniach, których obraz przekątnej będzie przekraczał 3 metry.

Wszystkie wydarzenia tego typu mogą odbywać się na stadionie lub w innym obiekcie, który nie jest budynkiem, a który przystosowany jest do organizacji imprez masowych. Ważne jest natomiast, by liczba miejsc dla bawiących się osób, wynosiła nie mniej niż 1000. Oczywistym jest, że obiekty powinny mieć aktualne przeglądy, a także przepisy dotyczące ochrony przeciwpożarowe. Powinny spełniać wszelkie wymogi prawa budowlanego.

Jeżeli nie chcemy natomiast organizować imprezy masowej na stadionie lub innej otwartej przestrzeni, możemy to zrobić w hali sportowej lub w innym budynku, w którym liczba miejsc wynosi nie mniej niż 500.

Mówi tu o koncertach, projekcjach filmów, inscenizacjach lub innych imprezach, których głównym celem jest zabawianie zebranej publiczności.

Masowe imprezy sportowe

Jeżeli mamy do czynienia z wydarzeniem, którego głównym celem jest współzawodnictwo sportowe lub popularyzowanie kultury fizycznej, możemy śmiało mówić o imprezie sportowej. Powinna być ona zorganizowana na stadionie lub innym obiekcie, który nie będzie budynkiem, a jego liczebność wynosi nie mniej niż 1000 miejsc. Kiedy zdecydujemy się na organizację imprezy sportowej w hali lub innym budynku, miejmy na uwadze liczbę dostępnych dla widzów miejsc. Powinna wynosić nie mniej niż 300.

Tak jak w przypadku masowych imprez rozrywkowo – artystycznych, możliwe jest także zorganizowanie imprezy sportowej na terenie otwartym. W takim przypadku warto jednak wziąć pod uwagę, że liczba miejsc, którą powinniśmy udostępnić widzom, powinna wynosić nie mniej niż 1000.

Mecze piłki nożnej

To właśnie w masowe imprezy sportowe wliczają się mecze piłki nożnej. Podlegają one przepisom ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych. W definicji możemy przeczytać, że mecz piłki nożnej powinien mieć na celu współzawodnictwo właśnie w tej dyscyplinie. Tak jak w przypadku pozostałych imprez tego typu, również tutaj wytyczne są identyczne. Liczba miejsc, które zostaną przekazane do dyspozycji kibiców, powinna wynosić nie mniej niż 1000.

Organizator imprez masowych

Wiemy już czym jest impreza masowa i od ilu osób się ona zaczyna. Teraz zatem czas na jej organizację. Aby można było w ogóle o tym myśleć, powinniśmy określić kto może zostać jej organizatorem.

Zgodnie z ustawą o bezpieczeństwie imprez masowych z 2009 roku, organizatorem imprez masowych są osoby prawne, fizyczne, a także jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnych. W praktyce oznacza to tyle, że każdy może zostać organizatorem imprezy masowej. Nawet osoby, które z jakiegoś powodu zostały pozbawione lub mają ograniczoną zdolność do czynności prawnych. Organizatorem może zostać również firma, a także spółka kapitałowa (nawet w likwidacji).

Już w chwili złożenia wniosku o udzielenie zezwolenia na zorganizowanie oraz przeprowadzenie takiego wydarzenia, stajemy się jego organizatorem.

Obowiązki organizatora imprezy masowej

Z racji, że posiadanie takiego tytułu to nie tylko przywileje, organizator musi liczyć się z tym, że jeszcze przed wydarzeniem czego go sporo pracy. Głównym zadaniem jest zapewnienie bezpieczeństwa wszystkim uczestnikom, którzy pojawiają się na organizowanej przez nas imprezie masowej. Dlatego też należy zadbać o ochronę porządku publicznego oraz zabezpieczenie pod względem medycznym (punkty ratunkowe oraz karetki). Rolą organizatora jest również zapewnienie odpowiedniego stanu technicznego obiektów budowlanych. Chodzi tu o sprawdzenie, czy obiekt posiada odpowiednie drogi ewakuacji oraz systemy przeciwpożarowe.

Organizator powinien również zadbać o zabezpieczenie imprezy masowej, co również jest obowiązkiem policji oraz straży pożarnej.

Impreza masowa definicja i obowiązki organizatora

Jeżeli zgoda na organizację imprezy masowej zostanie nam przyznana, a ludzie zaczną kupować bilety, powinniśmy liczyć się z tym, że w myśl obowiązującyc przepisów, zadeklarowaliśmy się zapewnić odpowiednią do wielkości i rodzaju imprezy:

 • pomoc medyczną,
 • odpowiednie drogi ewakuacyjne, a także te, którymi dojadą służby ratownicze oraz porządkowe,
 • zaplecze higieniczno-sanitarne,
 • udział służb informacyjnych, porządkowymi oraz kierownika do spraw bezpieczeństwa imprezy,
 • niezbędny sprzęt ratowniczy oraz gaśniczy,
 • wydzielone pomieszczenie dla służb,
 • łączność pomiędzy osobami, które odpowiadają za bezpieczeństwo na terenie imprezy.

To również w geście organizatora leży stworzenie regulaminu imprezy masowej. W regulaminie zostaną uwzględnione warunki, które uczestnicy muszą spełniać. W tym dokumencie opisujemy również zasady, które ich obowiązują w czasie trwania wydarzenia. Prawo mówi również o obowiązku udostępnienia widzom regulaminu obiektu lub terenu na którym impreza się odbywa.

Organizacja imprezy masowej

Osoby przebywające na imprezie masowej
Źródło: Freepik.com

Wniosek o pozwolenie na zorganizowanie imprezy masowej składa się w odpowiednim urzędzie miasta lub gminy. Powinniśmy zrobić to najpóźniej na 30 dni przed datą rozpoczęcia wydarzenia lub 14 dni w przypadkach wyjątkowych i odpowiednio uzasadnionych. Oznacza to tyle, że musimy mieć poważny powód, by czas ten został skrócony.

Wraz z wnioskiem powinniśmy uzyskać specjalną opinię, z której będzie wynikało, że jesteśmy w stanie odpowiednio zabezpieczyć imprezę. Opinia powinna dotyczyć także przekazania danych dotyczących stanu technicznego obiektu lub terenu na którym chcemy ją zorganizować. Zawarte w niej powinny być także informacje o możliwych zagrożeniach. Zależnie od miejsca, w którym impreza masowa ma zostać zorganizowana, opinię wydają odpowiednie służby. Może to być komendant Państwowej Straży Pożarnej, inspektor sanitarny, pogotowie ratunkowe, a także komendant policji.

Zgodę na organizację otrzymamy od wójta, burmistrza lub prezydenta.

Warto również pamiętać, że jeżeli nasza impreza będzie biletowana, musimy zawrzeć umowę ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej w przypadku szkód, które mogą zostać wyrządzone uczestnikom.

Imprezę masową powinniśmy również zgłosić oddziałowi Straży Granicznej. Tyczy się to sytuacji jeżeli wydarzenie ma odbywać się na terenie przygranicznym.

Kontrola, konsekwencje i kary

Nawet jeśli uda nam się uzyskać zgodę na organizację imprezy masowej, powinniśmy liczyć się z tym, że w czasie jej trwania, może nastąpić kontrola zgodności jej przebiegu z warunkami udzielonymi w zezwoleniu. Kontrolę przeprowadzą osoby, które będą miały imienne upoważnienie, udzielone organ miasta lub gminy – najczęściej ten sam, który wydał zgodę.

Kontroler ma prawo przerwać zabawę i nakazać natychmiastowe zakończenie imprezy masowej. Dzieje się to jednak tylko w sytuacjach, gdy uzna, że uczestnikom wydarzenia grozi niebezpieczeństwo, a dalsza zabawa może się dla nich źle skończyć.

Warto również wiedzieć, że w takim przypadku może zostać nałożona na nas kara – za niedopełnienie warunków zawartych w zezwoleniu. Podobnie rzecz się ma jeśli zdecydujemy się zorganizować imprezę masowej bez odpowiedniej zgody. Kary są dotkliwe. Przepisy mówią o karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do nawet 8 lat lub karze grzywny – w wysokości nie mniejszej niż 240 stawek dziennych.

Impreza masowa podwyższonego ryzyka

Często w mediach słyszymy o imprezie masowej podwyższonego ryzyka. To właśnie tym tytułem obarczone był choćby Pol’and’Rock Festival przez ostatnie 6 lat. W 2021 roku po raz pierwszy od tego czasu, Komenda Powiatowa Policji w Gryficach uznała, że wydarzeniu nie powinno dawać się takiego statusu.

Czym więc owe ryzyko jest i kiedy możemy o nim mówić?

Kiedy impreza masowa organizowana jest z podejrzeniami różnych możliwych zagrożeń lub doświadczeniami z poprzednich lat, odpowiednie organy mogą przyznać jej status imprezy masowej podwyższonego ryzyka. Dzieje się tak szczególnie wtedy, gdy w poprzednich edycja uczestnicy byli agresywni, niszczyli mienia, a na jej terenie dochodziło do licznych przestępstw. Jeżeli więc impreza, którą chcemy zorganizować zostanie uznana za taką z podwyższonym ryzykiem, musimy liczyć się tym, że przepisy będą dla nas wyglądały nieco inaczej niż w przypadku tradycyjnych imprez masowych.

W przypadku stadionów organizatorzy muszą udostępnić nie mniej niż 300 miejsc. Dla innych obiektów, które nie są budynkami – 200 i dokładnie tyle samo dla hal sportowych oraz budynków. Dotyczy to również meczów piłki nożnej – w tym przypadku również liczba miejsc wynosi nie mniej niż 200.

Na imprezach podwyższonego ryzyka nie można sprzedawać alkoholu.

Impreza masowa – zgłoszenie dla bezpieczeństwa

Udana impreza masowa to nie tylko nasz wysiłek włożony w jej przygotowanie. To przede wszystkim konieczność zadbania o bezpieczeństwo jej uczestników. Odpowiedzialny organizator wie, że wraz z decyzją o zorganizowaniu imprezy masowej, bierze na siebie odpowiedzialność za wszystkich uczestników. Robi wszystko, by nic nie zepsuło im dobrej zabawy. Dlatego warto zadbać o odpowiednie zezwolenie, które następnie będziemy respektować. Procedura nie jest skomplikowana, a może nam oszczędzić niepotrzebnych nerwów i przykrych konsekwencji, jaką jest choćby kara więzienia do 8 lat.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.