Korzystanie z ulgi na internet
Kategorie:

Ulga na Internet – na czym polega i jak z niej skorzystać?

Osoby, które opłacały abonament za usługi internetowe w danym roku podatkowym, którego dotyczy rozliczenie, mogą sobie te koszty odliczyć w rozliczeniu rocznym. Oczywiście nie każdy może to zrobić. Mogą to zrobić podatnicy, którzy podlegają rozliczeniu na formularzach: PIT-28, PIT-36, PIT-37.

Kwota odliczenia nie jest nieograniczona. Istnieją przecież różnorodne oferty prędkości internetu. Polski ustawodawca przyjął, że opłata za użytkowanie sieci internetowej, którą można odliczyć od podatku nie może przekroczyć kwoty 760,00 zł rocznie. Nie oznacza to, że jeśli nasze rachunki po zsumowaniu wynoszą więcej, to nie możemy ich ująć w naszym rozliczeniu PIT.

Po prostu nawet jeśli opłaty za internet są wyższe i wynoszą na przykład 1200,00 zł rocznie, to odliczyć je możemy maksymalnie do kwoty 760 zł. Pozostała kwota nie będzie wliczana do rozliczenia. Nie jest to kwota ryczałtowa, tylko górna granica, do której polski podatnik mógł ponieść wydatki na dostęp do sieci w danym roku podatkowym i się z nich rozliczyć. Nawet jeżeli poniósł wyższe wydatki, to i tak deklaruje tylko wartość 760 zł.

Jak dokonać rozliczenia usług internetowych?

Przede wszystkim konieczne jest posiadanie faktur, które zostały wystawione za usługę dostępu do sieci. Nie stanowi problemu to, że na przykład faktury te dotyczą też innych usług. Może to być na jednej fakturze też abonament za telefon lub telewizję. Jednak możemy odliczyć tylko kwoty z pozycji na fakturze dotyczących usług za internet.

Co ważne, muszą to być faktury, które zostały opłacone w roku, za który się rozliczamy. Natomiast nie możemy w naszym rozliczeniu zawrzeć opłat za dołączenie do sieci i potrzebne do tego urządzenia (na przykład modem czy router). W żaden sposób nie wpłyną one na wartość naszego odliczenia. Pamiętajmy, że taka ulga może dotyczyć zarówno internetu stacjonarnego, jak i przenośnego (czyli mobilnego). Faktury nie są jedyną możliwością, dzięki której możemy potwierdzić korzystanie z usługi i opłacanie jej.

Innym dokumentem, dzięki któremu możliwe będzie skorzystanie z ulgi internetowej, może być na przykład dowód faktycznej zapłaty. Musi to być dokumentu, na którym wystawca zawrze jakiś dopisek typu ‘opłacone’. Takim dokumentem może też być potwierdzenie przelewu bankowego wystawionego dla danego podatnika. Jeżeli dostęp do internetu nie jest jedyną z usług kupowanych u danego dostawcy, to ważne, aby na fakturze widniało wyszczególnienie usług i jaka kwota jest do nich przypisana. Z dokumentu musi wynikać, że obok telewizji kablowej czy telefonu stacjonarnego konkretna kwota jest płacona za użytkowanie internetu.

Rozliczanie z usług internetowych
https://www.pexels.com/

Ulga internetowa – jakie kroki podjąć?

Zacznijmy od podstawowego rozróżnienia w tej kwestii. Jeżeli jesteś podatnikiem podatku dochodowego, który obliczany jest na ogólnych zasadach (czyli po prostu uzyskujesz dochody z pracy), to odliczenia dokonujesz od swojego dochodu. Natomiast, jeśli jesteś podatnikiem podatku dochodowego, obliczanego w formie ryczałtu (czyli od przychodów ewidencjonowanych), to odliczenia dokonujesz w takim przypadku od przychodu.

Jak odliczenie internetu od podatku wygląda w praktyce?

Należy w załączniku PIT/O, w części B (o nazwie „Odliczenia od dochodu”), a dokładniej w polu nr 25 lub 26, (tu w zależności czy ta ulga rozliczana jest przez podatnika, czy przez jego małżonka) wpisać kwotę możliwą do odliczenia. Istotne jest, aby faktury za internet zawierały dane osoby, która dokonuje odliczenia. Czyli mówiąc wprost, muszą one być wystawione na osobę, która się rozlicza.

Natomiast, jeżeli między małżonkami istnieje wspólnota majątkowa, ale jak na razie tylko jeden z nich korzystał z możliwości rozliczenia, to teraz drugi też ma prawo do “własnego odliczenia ulgi”. W takiej sytuacji ważnym aspektem jest, aby na fakturze, która będzie podstawą do rozliczenia, widniały dane tego małżonka, który chce odliczyć tę ulgę na internet.

Ulga na internet, gdy prowadzimy działalność gospodarczą

Osoby, które prowadzą własną działalność, również będą mogły skorzystać z ulgi na internet. Będzie to możliwe tylko w dwóch następujących po sobie latach podatkowych (tylko w przypadku gdy nie skorzystano z tego już wcześniej). Innym sposobem może być uwzględnienie wydatków na internet w kosztach prowadzenia swojej działalności. Tyle, że nie każdy ma w tej kwestii swobodny wybór. Wszystko zależeć będzie od tego, w jaki sposób rozlicza się przedsiębiorca. Może on zaliczać swoje wydatki na internet do kosztów uzyskania przychodu albo po prostu odliczyć je od dochodu korzystając z ulgi na internet.
Mamy do wyboru następujące warianty:
  • rozliczać się na zasadach ogólnych (stawka 18% lub 32%) – w takiej sytuacji można skorzystać z ulgi internetowej albo wydatki na internet doliczyć do naszych kosztów uzyskania przychodu,
  • rozliczać się liniowo (podatek liniowy 19%) – wtedy ulga nie przysługuje, ponieważ internet można zaliczyć wyłącznie do kosztów poniesionych na uzyskanie przychodu,
  • płacić ryczałt ewidencjonowany – w takim przypadku przysługuje ulga internetowa i jest to tak naprawdę jedyny sposób odliczenia wydatków na internet od naszego podatku,
  • płacić kartę podatkową – tutaj również nie przysługuje ulga internetowa, z tego powodu, że nie możemy zaliczać wydatków na internet do kosztów uzyskania przychodu.

Oczywiście, jasne jest, że przedsiębiorcy rozliczający się na zasadach ogólnych nie mogą tej samej kwoty odliczać dwa razy. Czyli nie możemy internetu rozliczyć jako ulgi i następnie znowu jako kosztu uzyskania przychodu. Tym samym ci, którzy zdecydowali się zaliczyć wydatki na internet do kosztów prowadzonej działalności i uwzględnili to w wydatkach, nie mogą już odliczyć tej kwoty korzystając z ulgi internetowej.

Analogicznie, jeśli wydatki zostały już odliczone od podatku w ramach ulgi internetowej, to nie mogą być zaliczone do naszych kosztów uzyskania przychodu.

Jak wyjść na tym najkorzystniej?

Ujęcie wydatków na internet w kosztach jest korzystne wówczas, gdy roczna suma tych wydatków przekracza 760 zł brutto. Pamiętajmy, że jest to maksymalna kwota, którą możemy odliczyć w ramach ulgi internetowej. W sytuacji, gdy przedsiębiorca nie może już skorzystać z tej ulgi. W przypadku kosztów za internet, które przekraczają 760 zł, można zrobić to w ten sposób, żeby część odliczyć w ramach ulgi (maksymalnie tyle ile jest dozwolone, czyli 760 zł brutto), a pozostałą część uwzględnić w kosztach uzyskania przychodu.

Małżeństwo rozlicza się wspólnie z ulgi za Internet
https://www.pexels.com/

Wspólne rozliczenie z małżonkiem a ulga za internet

Jeśli pomiędzy małżonkami istnieje wspólnota majątkowa, a do tej pory ulgę za internet rozliczał jeden z nich, wówczas drugi ma prawo do “własnego odliczenia ulgi”. W takiej sytuacji należy jednak mieć na względzie, że na fakturze muszą znajdować się dane tego małżonka, który chce zastosować ulgę. Istotne jest dokumentowanie naszego wydatku poniesionego na korzystanie z usług internetowych.

Podatnik, który zechce skorzystać z takiej ulgi za internet, musi pamiętać, że odliczeniu podlegają wszystkie wydatki, które są związane z używaniem internetu. Tym samym prawo do ulgi przysługuje nie tylko takim podatnikom, którzy z internetu korzystają w swoim miejscu zamieszkania. Skorzystać z niej mogą też osoby, które używają łącza internetowego na przykład w kafejce internetowej. Aktualnie najwięcej osób ma internet po prostu w telefonie komórkowym. Takie osoby również będą mogły skorzystać z ulgi. Dotyczyć to będzie również posiadaczy przenośnego modemu podłączonego.

Podsumowując

Ulga na internet daje szansę na zapłacenie niższego podatku. Obecnie praktycznie wszyscy posiadają w swoich domach Internet i korzystają z niego praktycznie codziennie. Służy on już nie tylko jako rozrywka, ale także narzędzie, które wykorzystujemy do pracy zawodowej. Wymogiem jest comiesięczne opłacanie przez nas rachunków za jego dostawę. Opłaty te mogą być różnej wysokości, w zależności od tego, jakiego operatora wybierzemy i jaką prędkość internetu on nam oferuje. Na szczęście, mamy możliwość skorzystania z ulgi internetowej, co pozwoli obniżyć trochę koszty naszych rachunków. Zanim jednak zaczniemy się interesować tematem ulgi na internet, zorientujmy się, czy posiadamy odpowiednie dokumenty.

Aby móc ich użyć, muszą one w swojej treści posiadać dane identyfikujące sprzedawcę i nabywcę, wskazywać rodzaj zakupionej przez usługi, kwotę zapłaty, potwierdzenie, że faktycznie ponieśliśmy taki wydatek. Sam dowód zamówienia usługi o niczym nie świadczy. Musimy mieć dokument, który będzie poświadczeniem opłacenia tych wydatków.

Jeśli płatność była dokonywana przelewem, jako dowód wystarczy potwierdzenie przelewu, w którym będzie wskazane czego dotyczyła dana transakcja. Jeżeli opłacaliśmy rachunek gotówką to ważna będzie adnotacja „zapłacono gotówką”. Pamiętajmy, że ulgę na internet możemy rozliczyć tylko raz w życiu, w 2 kolejnych latach podatkowych, następujących po sobie. Nie ma tu żadnych wyjątków. Jeżeli rozliczymy się jednego roku, a następnego zapomnimy, to nie możemy tego zrobić w kolejnym roku podatkowym.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.